Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)

PROČ POTŘEBUJEME PROSIT? / WHY DO WE NEED TO ASK? (I)

Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. (Krok 7)

Humbly asked [God] to remove our shortcomings. (Step 7)

Dobře, pokud Bůh ví, co potřebujeme ještě předtím, než ho žádáme a stará se o nás víc než my se staráme sami o sebe, tak proč potom jak Krok 7 tak Ježíš říkají, každý svým vlastním způsobem: „Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno“ (Mt 7:7)? Vyhraje skupina, která se bude nejvíc nebo nejlíp modlit? Je prosebná modlitba jenom dalším způsobem jak dosáhnout toho, co chceme? Nebo jak bychom získali Boha na naši stranu? V každém případě si všimněme, že se snažíme získat kontrolu / ovládat.

Well, if God already knows what we need before we ask, and God actually cares about us more than we care about ourselves, then why do both Step 7 and Jesus say, each in their own way: “Ask, and you will receive. See, and you will find. Knock, and the door will be opened” (Matthew 7:7)? Does the group with the most and the best prayers win? Is prayer of petition just another way to get what we want? Or is it to get God on our side? In every case, notice that we are trying to take control. (Why Do We Need to Ask / page 60)

Poznámka: Richard hovoří, že mnoho z nás může být zmateno, že na jedné straně Ježíš říká, „proste a bude vám dáno“ ale říká také: váš nebeský Otec ví, co potřebujete, tak nebuďte jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov…

Otázky / pozvání: Richard na začátku této kapitoly nabízí několik úryvků z Bible – Žalm 51:1-2, Filipanům 4:6-7 a Matouš 6:7-8. Vyberme si jeden z výše uvedených citátů z Bible a zkusme si ho přečíst v duchu Lectio Divina. Posadíme se vzpřímeně na židli nebo na zem, kdo chce do tureckého sedu, ale srovnejme záda a uvolněme krční páteř. Nejprve si úryvek přečteme jako souvislý text bez velkého uvažování, ale přesto pomalu a soustředěně. Při druhém čtení už dáváme pozor, která věta nebo slovo k nám promlouvá. Zkusme se do textu vžít, co říká nám, do naší konkrétní situace? Poté můžeme větu nebo slovo opakovat v krátké 5, 10, 15-ti minutové meditaci a nechat ho tak „propadnout“ z hlavy do srdce, tzv. ho „propasírovat“ skrze Lásku Krista, která v nás dýchá, aby se možná / anebo také ne, mohlo slovo vrátit do naší mysli a my podle něj mohli jednat (actio).

 

Prosíme ne proto, abychom změnili Boha, ale abychom změnili sami sebe. Modlíme se, abychom vytvořili žijící vztah, ne abychom dosáhli určitých věcí. Modlitba je symbiotický vztah s životem a s Bohem, synergie, která vede k daleko většímu výsledku, než by mohla vytvořit pouhá výměna. To je také důvod, proč Ježíš říká, že všechny modlitby jsou vyslyšeny, což se dle skutečnosti (dle důkazů) nejeví být pravda. Bůh ví, že my se potřebujeme modlit, aby se tento symbiotický vztah posouval dál a rostl. Modlitba není způsob, jak kontrolovat Boha nebo dostat to, co chceme. Jak Ježíš říká v Lukášově evangeliu – odpověď na každou modlitbu je jedna a tatáž a ta nejlepší – „Duch Svatý“! (Lk 11:13). Bůh nám dává sílu více než odpovědi.

We ask not to change God but to change ourselves. We pray to form a living relationship, not to get things done. Prayer is a symbiotic relationship with life and with God, a synergy which creates a result larger than the exchange itself. That is why Jesus says all prayers are answered, which does not appear to be true according to the evidence! God knows that we need to pray to keep the symbiotic relationship moving and growing. Prayer is not a way to try to control God, or even to get what we want. As Jesus says in Luke’s Gospel the answer to every prayer is one, the same, and the best “the Holy Spirit! (See 11:13). God gives us power more than answers. (Why Do We Need to Ask / page 60-61)

Poznámka: Modlím se ne, abych změnil Boha nebo od něj něco dostal, ale abych se změnil já, abych pomohl Bohu změnit mne, otevřel se jeho Lásce. Nevím, kde jsem to slyšel / četl poprvé, ale bylo to pro mne naprosto zásadní zjištění a prozření. Jsem vděčný Richardovi a jeho knihám, chlapům v konferenci, že se to tam občas objeví a já si to můžu připomínat a snažit se podle toho žít, modlit se.

Otázky / pozvání: Jak vy chápete přímluvnou / prosebnou modlitbu? Jak se vaše modlitby v průběhu vašeho života mění / měnily? Jak „vysvětlujete“ a „učíte“ modlitbu svým dětem? Co jste se naopak naučili v otázce modlitby od vašich dětí?

-jn-

Konec knihy Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)