Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)

"DOBRÉ SVĚTLO" / A GOOD LAMP (III)

Vaše stínové já není vaše zlé já. Je to pouze ta část vás, kterou nechcete vidět, vaše neakceptovatelné já, a to z důvodu vaší povahy, výchovy nebo volby / rozhodnutí. A tak neustálá práce s vlastním stínem je naprosto nutná protože všichni máme dobře zapírané stínové já. Všichni máme to „něco“, co nemůžeme vidět, neuvidíme nebo se vidět ani neodvažujeme. Mohlo by to totiž zničit naši veřejnou i osobní image.

Your shadow self is not your evil self. It is just part of you that you do not want to see, your unacceptable self by reason of nature, nurture, and choice. So ongoing shadow boxing is absolutely necessary because we all have a well-denied shadow self. We all have that which we cannot see, will not see, dare not see. It would destroy our public and personal self-image. (A Good Lamp / Ongoing Shadow Boxing Is Absolutely Necessary, page 33)

Poznámka: V knize Pád vzhůru (11. kapitola) Richard o stínu mluví o dost podrobněji. Vyberu jenom pár pasáží: „Obecným principem příběhů a románů je to, že zatímco se hrdina setkává s vlastním stínem, poučí se z něj a tak povyroste, ničemové toho nikdy nedosáhnou. …Hřích a stín není totéž. Tak velmi nás podporovali v tom, abychom se vyhnuli hříchu, že se často místo hříchu vyhýbáme vlastnímu stínu, což nás nakonec přivede k ještě větším hříchům – které si nadto neuvědomujeme! Jak učil Pavel, „sám satan se převléká za anděla světla“ (2K 11,14). Stín našeho já se vždycky prezentuje jako obezřetnost, zdravý rozum, spravedlnost nebo „dělám to pro tvé dobro“, ale ve skutečnosti je projevem strachu, snahy kontrolovat, manipulovat, či se dokonce mstít. …Vždycky, když vás něco vyvede z rovnováhy, a vaše emocionální reakce je v dané chvíli neadekvátní, odhaluje se váš stín. Proto si všímejte okamžiků, kdy přehnaně reagujete či přehnaně něco popíráte. Jakmile to zaznamenáte, uvědomte si také, že kohout svatého Petra právě zakokrhal! Důvodem, proč zralý či svatý člověk dokáže být klidný a je schopný ve velké míře přijímat sebe i ostatní, je, že mu nezbývá příliš stínu, které by před sebou skrýval.“ Kdo máte možnost, přečtěte si, prosím, kapitolu celou.

Otázky / pozvání: Přemýšlejme a zapišme si příklad, kdy to, že jsme si nechtěli přiznat vnitřní selhání nebo slabost vedlo k tomu, že jsme zranili někoho druhého. Poté se zamysleme (a zapišme), jak jsme se v té situaci mohli zachovat jinak.

 

My, lidé, naprosto potřebujeme konflikty, problémy ve vztazích, morální selhání, porážky naší velkoleposti, dokonce i zdánlivé nepřátele, protože jinak nebudeme mít nikdy možnost spatřit nebo sledovat naše stínové já. Oni jsou našimi potřebnými zrcadly. …Krok 4 je o tom, že nejdříve uvidíte trám ve vlastním oku a tak můžete zanechat vyčítání, obviňování, a popírání a tím i vytlačování problému. Je to o vidění v pravdě a plnosti. Všimněte si, že Ježíš pouze nechválí dobré morální chování a nekritizuje chování nemorální, jak byste mohli očekávat od podružného učitele, ale místo toho mluví o „něčem zachyceném v oku“. On ví, že pokud vidíte správně, vaše činy a chování budou nakonec dobré (doslova „se postarají sami o sebe“). Hra končí tehdy, když se díváme jasně, protože zlo má úspěch pouze v přestrojení sebe sama za dobré, potřebné a pomáhající. Nikdo vědomě nepáchá zlo. Naprostým faktem je, že všichni, kdo dělají hloupé, kruté nebo destruktivní věci, jsou v ten moment bez-vědomí a nevědomí. Přemýšlejte o tomto: Zlo vychází z nedostatku vědomí.

We absolutely need conflicts, relationship difficulties, moral failures, defeats to our grandiosity, even seeming enemies, or we will have no way to ever spot or track our shadow self. They are our necessary mirrors. …Step 4 is about seeing your own log first, so you can stop blaming, accusing, and denying, and thus displacing the problem. It is about seeing truthfully and fully. Note that Jesus does not just praise good moral behavior or criticize immoral behavior, as you might expect from a lesser teacher, but instead he talks about something caught in the eye. He knows that if you see rightly, the actions and behavior will eventually take care of themselves. The game is over once we see clearly because evil succeeds only by disguising itself as good, necessary, or helpful. No one consciously does evil. The very fact that anyone can do stupid, cruel, or destructive things shows they are at that moment unconscious and unaware. Think about that: Evil proceeds from a lack of consciousness. (A Good Lamp / Ongoing Shadow Boxing Is Absolutely Necessary, page 34)

Poznámka: Mluví se zde mimo jiné i o úryvku z Lukášova evangelia (L 6,41-42), o trámu a třísce. Velmi mne zaujaly poslední dvě věty o zlu a vědomí jeho působení. Myslím, že Richard zde nehovoří o tom termínu, který tak často slýcháme v soudních síních – „příčetnost“ nebo ano? Přemýšlím, jak to je u mne… když se dopustím nějakého zla, blbosti,… přijde mi, že to je opravdu z nedostatku bytí v přítomnosti / uvědomění si. Neomlouvám se tím, je to jistě špatné a nijak to nesnižuje mou vinu… těžce se mi to vysvětluje. Ale když bych byl opravdu v kontaktu se svým vědomím, s Přítomností, nekřičel bych jak magor na svého syna, řešil bych to jinak; nedopouštěl bych se lži, nepomlouval bych, neodsuzoval druhé pro jejich vzhled / skutky.

Otázky / pozvání: Zamysleme se nad okamžikem, kdy jsme přestali popírat a přiznali si, že některá situace nebo vztahy byly špatné, nepotřebné nebo škodlivé. / Můžeme dnes opět zkusit, již vysvětlovanou, techniku modlitby – tzv. welcoming prayer / modlitbu uvítání. Vybavme si, co nás dnes nebo v poslední době rozhodilo, a poděkujme a přivítejme pocity, které jsou s tím spojeny a potom pocity i celou situaci, člověka, okolnosti v klidu předejme do náruče milosrdného Boha.

-jn-

Konec knihy Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)