Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Seznam přeložených témat

Překlad meditace CAC ze soboty 18. 3. 2023
na téma: Tereza z Ávily

Terezie z Ávily: Týdenní shrnutí

Neděle
Život Terezie nám poskytuje výjimečný příklad spojení kontemplativního a aktivního života; vykazuje jak hlubokou vnitřní hloubku, tak mimořádně plodný výsledek.
-Megan Don

Pondělí
Terezie učí cestě dokonalosti jako praktikování bratrské lásky, nelpění na materiálních věcech a autentické pokoře.
-Richard Rohr

úterý
Stejně jako my byla i Terezie z Avily malicherná nebo velkorysá, podrážděná nebo bezpodmínečně milující a vše přičítala svému pokroku na cestě kontemplativní modlitby. Nikdy se však nepřestala projevovat v duchovní práci.
-Mirabai Starrová

Středa
Vy dobře víte, že bych se s radostí vzdala všech požehnání, která jste mi dali, a přenesla je na tyto vládce. Kdyby mohli zažít to, co jsem zažila já, vím, že by pro ně bylo nemožné dopustit porušování, které schvalují.
-Teresa z Ávily

čtvrtek
Když máme potíže s modlitbou, doporučuje nám Terezie obrátit se k přírodě: "Jděte na nějaké místo, odkud je vidět na oblohu, a projděte se trochu nahoru a dolů". Protože Bůh je nekonečný a všudypřítomný, někdy se radujeme z rozjímání o stvoření stejně jako z rozjímání o Božství.
-Tessa Bielecki

Pátek
Důležité není mnoho přemýšlet, ale mnoho milovat, a tak dělat to, co ve vás nejlépe probouzí lásku.
-Teresa z Ávily

Modlitba Miluji tě  

Zveme čtenáře, aby se připojili ke komunitě CAC v této řízené modlitbě, kterou vede učitel CAC James Finley. Tato krátká praxe klidu, dechu a odevzdání se Boží bezpodmínečné lásce nás vrací k hlubšímu poznání toho, kým jsme v Bohu a kým je Bůh v nás a s námi.

James Finley
přeloženo DeepL
Teresa of Ávila: Weekly Summary

Sunday 
Teresa’s life provides us with an exceptional example of bringing the contemplative and active life together; it displays both a profound internal depth and an exceptionally productive outcome.
—Megan Don 

Monday 
Teresa teaches the way of perfection as practicing fraternal love, nonattachment to material things, and authentic humility.
—Richard Rohr 

Tuesday 
Like us, Teresa of Ávila was petty or generous, irritable or unconditionally loving, attributing everything to her progress along the path of contemplative prayer. But she never ceased showing up for the spiritual work.
—Mirabai Starr 

Wednesday 
You well know that I would gladly forfeit all the blessings you have given me and transfer them to these rulers. If they could experience what I have experienced, I know that it would be impossible for them to allow the violations they have been condoning.
—Teresa of Ávila 

Thursday 
When we have trouble praying, Teresa recommends that we turn to nature: “Go to some place where you can see the sky, and walk up and down a little.” Since God is infinite and everywhere, sometimes we rejoice as much in meditating on creation as in meditating on the Divine.
—Tessa Bielecki 

Friday 
The important thing is not to think much but to love much, and so to do whatever best awakens you to love.
—Teresa of Ávila 

I Love You Prayer  

We invite readers to join with the CAC community in this guided prayer experience led by CAC teacher James Finley. This brief practice of stillness, breath, and surrender to God’s unconditional love returns us to a deeper knowing of who we are in God and who God is in and with us.  

James Finley
Odkazy:  

James Finley, “I Love You Prayer,” Center for Action and Contemplation, January 24, 2023, YouTube video, 5:41.  


Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek