Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na pátek druhého týdne v mezidobí -

Blízké příležitosti milosti

Chtěli bychom být postaveni do blízké příležitosti k milosti, nicméně po celý život se snažíme vyhýbat se blízkým příležitostem ke hří­chu. Mohou existovat situace, do nichž bychom se odvážili a které by nás donutily vše přehodnotit? Tento význam pro mě měl rozhodně třetí svět. Takový význam pro mne jako mladého muže měl můj vstup k františkánům, takový přínos měla pro mě i komunita Nový Jeruzalém. Tyto situace, kontexty a způsoby, jak pohlížet na svět, si musíte nalézt. Budete pak realitu vnímat a soudit o ní jinak. To nenastane pouhým kázáním nebo čtením knížek. Ke konverzi jsme přiváděni novými životními okolnostmi. Milost se k nám dostává nejlépe tehdy, když nejsme na stráži.

Near Occasions of Grace

We want to plant ourselves in near occasions of grace, yet we spend all our life avoiding near occasions of sin. Can there be situations that we allow ourselves to enter which will force us to reevaluate everything? That is certainly what the Third World did for me. That’s what joining the Franciscans as a young man did for me, that’s what New Jerusalem did for me. You have to find those situations and contexts and ways of looking out at the world, so you will feel and think differently about reality. It won’t come just from sermons and books. We are converted through new circumstances. Grace best gets at us when our guard is down.

from A Man’s Approach to God

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar