Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na sobotu šestnáctého týdne v mezidobí -

Cena velikosti

Ira Progoff říká, že historicky a kulturně může dokázat, že lidé, kteří skutečně dosáhli jakékoli velikosti, byli ti, kdo souhlasili s tím, že svůj život prožijí v jisté míře ve stresu. V nedávné době jsme ovšem začali slovo stres používat tak trochu jako nadávku. Účastníme se výcvikových kurzů zaměřených proti stresu a víme, že když se dostáváme do určitého bodu, působí stres negativně. Ale ve skutečnosti ani nedostatek stresu není dobrý. Naše kultura nám stále umožňuje se rozmazlovat. Stále odbíháme od jedné věci k jiné, protože potřebujeme relaxovat. Cenou, kterou za to možná platíme, je velikost. Zdá se, že mužství instinktivně pociťuje potřebu určité tvrdosti, překážky a nezbytného stresu. Vidíte to na mužských mýtech, na mužských sportech i na vztahu mužů k výchově dětí. Je to půl pravdy, nicméně současné liberální myšlení ji široce odmítá. Mužství vnímá, že kritika, zkoušky a zneuznání jsou též způsobem, jak prověřovat povahu, a tak dotyčného potvrzovat.

Mužská přirozenost potřebuje určitou ostruhu, dráždidlo, něco, co na ni doráží a vytváří tvůrčí napětí. V životě jednotlivce existuje přímá souvislost mezi stupněm imaginace a stupněm kreativního stresu. Pro tuto zkušenost dnes existuje pozitivní označení eustres.

Boží pokoj neznamená pohodlné vyloučení veškerého stresu. V pravém pokoji je dostatek prostoru pro všechny druhy potíží.

The Price of Greatness

Ira Progoff says historically, culturally, he can prove that the only people who really achieved any greatness have been people who. have agreed to live with a certain degree of stress in their lives. Now we have made stress somewhat of a bad word in recent years. We have stress workshops, and we all know you go to a certain point and stress isn’t good. But in fact, lack of stress isn’t good eiiher. Our culture allows us constantly to coddle ourselves. We’re always getting away from one thing or another because we need to relax. The price we may pay for that is greatness. Masculinity seems instinctively to sense this need for a certain hardness, obstruction and necessary stress. You see it in men’s myths, their sports, their attitude toward childrearing. It’s half of the truth, although largely rejected by contemporary liberal thinking. Masculinity senses that criticism, trial and non-affirmation are also a way of testing the mettle and thus affirming the one tested.

Masculine human nature needs to have a certain goad, an irritant that it’s butting itself up against to fashion a creative tension. There is a direct correlation between the degree of imagination and the degree of creative stress in someone’s life. We now have a positive word for this experience: eustress.

The peace of God is not the comfortable avoidance of all stress. True peace has room enough for all kinds of difficulties.

from A Man’s Approach to God

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar