Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr

Myšlenka Richarda Rohra na pondělí po páté neděli postní -

Vybojovaná víra

Bůh nám poskytuje význam, nikoli odpovědi. Utrpení života je utrpením každého manželského svazku, každého vztahu lásky tak, jako Jób nalezl své utrpení ve vztahu k Bohu.

Kniha Jób je dialogem mezi instituční, uznávanou a neosobní vírou Jóbových přátel, kteří přicházejí, aby mu poskytli racionální intelektuální odpovědi, a charismatickou vírou vybojovanou z nejzazší možné Jóbovy bídy. Jób hledá a zápasí a dostává svou odpověď pouze v bouři. Odpověď má vždy charakter paradoxu: je rozporuplná, nekonzistentní, ale naprosto pravdivá.

A tak odpověď pro nás bude stejná. Odpověď přijde uprostřed bouře, odpověď, kterou nelze vždy slovy vylo­žit dětem, manželovi nebo manželce. Ale bude to odpověď, kterou znáš. Je to přesvědčení, které je hluboké a všepronikající. Nikdo ti je nemůže dát a nikdo ti je ani nemůže odejmout. Je to dar od Boha. Nikomu to nemůžeš dokázat, ale ani nemusíš. Věř mi: nejhlubší roviny víry budeš pořád pociťovat jako zmatek – ale tvá zmatenost tě už nebude mást!

Fought-for Faith

God gives us meaning, not answers. The suffering of life is the suffering of every marriage union, every love relationship, like the suffering of Job in his relationship with God.

The Book of Job is a dialogue between institutional, respectable and unpersonalized faith gob’s friends who come and give him reasonable intellectual answers) and the charismatic, gut-level, fought-for faith of Job. Job searches and struggles and receives his answer only in the tempest. And the answer always has the character of paradox: inconsistent, contradictory, but utterly true.

So the answer will be the same for us. The answer will come, out of the tempest, an answer that cannot always be verbalized to your children and husband or wife. But it will be an answer that you know. It is a conviction that is deep and all-pervasive. No one can give it to you, no one can take it away: It is a gift from God. You cannot prove it to anybody, but you no longer need to. Believe me when I say it: The deepest levels of faith will still feel like confusion – but you are no longer confused by your confusion!

from The Great Themes of Scripture

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar