Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr

Myšlenka Richarda Rohra na Dvacátá šestá neděle v mezidobí -

Ježíš převrací všechnu nadřazenost

Dvanáct apoštolů představovalo ve své společnosti dvanáct mužů nesoucích pověření. Ježíš jim ale pomohl se takového pověření zbavit – zbavit se pocitu falešné moci. Potírá každý pokus o ovládání jedné skupiny druhou. Když se jeho učedníci snaží působit shora cestou moci a ovládání, působí Ježíš zdola, aby je učil své nové „cestě“.

Ježíš nabourává jejich představu zasvěcené skupiny, která stojí proti nějaké „vnější“ skupině (viz Mk 9,38–40). Rozhodně se staví proti tomu, aby se jedna skupina vypínala nad druhou (9,33–35), dospělí nad dětmi (9,36–37 a 10,13–16) a bohatí nad chudými (10,17–30).

U Marka 10,1–12 podkopává nadvládu mužů nad ženami: „Farizeové se ho ptali, je-li muži dovoleno propustit manželku. On jim odpověděl a řekl: Co vám řekl Mojžíš? Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit.“

To není učení ani tak o nerozlučitelnosti manželství jako o panování mužů nad ženami. Ježíš to odmítá. Zákony o rozvodu měly za jeho časů předně ochraňovat muže tím, že jim dovolovaly svobodný pohyb a umožňovaly jim beztrestně opustit manželku. Ježíš odmítá toto přijmout. Říká: „Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu.“ Dívá se na ně jako na bratry a sestry, na navzájem rovné. A „budou ti dva jedno tělo“. Nemají být dva, ale jeden, mají hlásat slovo rovnosti, nikoli nadvlády. To se jasně vyjevuje na konci v paralelismu veršů 11–12: „Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.“

Proč jsme to nikdy tak neviděli? Domnívám se, že zčásti proto, že jsme nechápali, jak byla žena v Ježíšových dobách utiskována, a zčásti proto, že Bibli vykládali většinou muži. Díváte-li se na věci shora, nikdy evangelium nečtete dobře.

Jesus Subverts All Domination

The twelve apostles as men were the entitled ones in their society. Jesus helped them to shed their entitlement, their sense of false empowerment. He undercuts every attempt at the domination of one group over another. When his own disciples try to take the high road of power or control, Jesus takes the low road to teach them his new “way.”

Jesus undercuts their idea of the in-group against the out-group (Mark 9:38-40). He undercuts the domination of one over another (9:33-35), of adults over children (9:36-37 and 10:13-16) and of the rich over the poor (10:17-30).

In Mark 10:1-12 he undercuts the domination of men over women: “The Pharisees came to him and they asked him, ‘Is it lawful for a man to put away his wife‘?’ And he answered and said unto them, ‘What did Moses say?’ ‘Moses suffered to write a bill of divorce, and to put her away.’”

This is not so much a teaching on the indissolubility of the marriage bond as a teaching on domination of men over women. Jesus refuses it. The divorce laws of his day were mainly laws to protect men by allowing them to keep moving ahead freely and to abandon women without penalty. Jesus refuses to buy into that. He says, “From the beginning of creation, God made them male and female.” He sees them as brothers and sisters, as equals. “And so the two shall be one flesh.” They shall not be two but one, preaching a word of equality, not of domination. This becomes clear in the final parallelism of verses 11-12: “He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.’ ”

Why did we never see this‘? Partly because we didn’t understand how women were oppressed in Jesus’ time and partly because males have been doing most of the Bible interpretation, I suppose. You never read the gospel very well from the high road.

from Kingdom Spirituality is Global Spirituality

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar