Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr

Myšlenka Richarda Rohra na středu čtvrtého týdne v mezidobí -

Bůh je ten, který nemá vnoučata

V knize Soudců (Sd 2,10) čteme: „Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.“ Zapomněli.

Musíme se stát dětmi Božími. Každá nová generace musí nově konvertovat. Každá generace musí být povolána do Božího života, aby poznala Boží věrnost, musí vystoupit ze sebe a založit svůj život na Božím slově.

Nestačí říkat, že má maminka byla katolička nebo že můj otec byl křesťan. Dokud nedospěješ ve svém životě k okamžiku, kdy vsadíš na inzerát pod značkou „B“, do té doby ses k Bohu ještě neobrátil. Důvodem, proč slovo Pána k našim lidem nepromlouvá, je prostě to, že se nikdy neobrátili. Mnozí z těch, kdo chodí do kostela, jsou ve skutečnosti jen pokřtění pohané. Víra našich rodičů nebude vírou naší, dokud se sami nevydáme na cestu. Bůh nemá žádná vnoučata.

God Has No Grandchildren

Judges 2:10 (Jb) says: “When that generation too had been gathered to its fathers, another generation followed it which knew neither Yahweh nor the deeds that he had done for the sake of Israel.” They had forgotten.

We must become children of God. Every generation has to be converted anew. Each generation has to be called into God’s life to know the fidelity of God, to step out, and to base their life on the word of God.

It’s not enough to say that my mother was Catholic, my father was Christian. Until you come to that moment in your life when you choose the G-ad you will serve, you have not begun to experience conversion. The reason that the word of the Lord does not speak to our people is because, most simply, they have never been converted. Many church-goers are in fact baptized pagans. Our parents’ faith is not ours until we walk the journey ourselves. God has no grandchildren.

from The Great Themes of Scripture

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar