Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na středu po šesté neděli velikonoční -

Bůh používá naše hříchy

Je tak pokořující vědět, že Bůh využívá tvoje hříchy pro své účely. Jsme nedokonalí, plní nutkavých chtění, nicméně právě tak nás stvořil Bůh! Je to pokořující, ale je to i tolik osvobozující! Tvé hříchy a tvé dary jsou dvě stránky téže mince. Zdá se, že jednu nemůžeš mít bez té druhé.

Neboť abys rozvinul svůj dar, musíš čelit i jeho temné stránce, která je tvým úporným hříchem. Abys porozuměl svému hříchu, podívej se jen, že je to zčásti i dar, ovšem v opačném, destruktivním chodu. Bůh je pokorný a je schopen použít obojího k našemu osvobození. Jsme to ale my, kdo máme problém žít s oběma stránkami.

God Uses Our Sin

It’s so humiliating to know that God uses your sin for God’s purposes. We are imperfect, we are full of compulsions, yet this is how we’ve been created by God! It’s humiliating, but it’s so freeing! Your sins and your gifts are two sides of the same coin. It seems you can’t have one without the other.

For your gift to unfold, you must face its dark side, which is your addictive sin. To understand your sin, you just see that it is partly a gift, but on a destructive course. God is humble and able to use both of them for our liberation. It’s we who have a problem living with both sides.

from The Enneagram: Naming Our Illusions

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar