Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na pondělí po šesté neděli velikonoční -

Proč enneagram?

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4,22–24)

Nejstarší kořeny enneagramu pravděpodobně nalezneme u súfíů, což byli charismatičtí muslimové. Měli tradici duchovního vedení a jejich cílem bylo pomáhat lidem setkávat se se Svatým. Za léta tříbení těchto přístupů nalezli určité vzorce toho, proč určití lidé namísto toho, aby se setkali s Bohem, se vytrvale setkávali sami se sebou. Lidská povaha se příliš nezměnila, a proto i my enneagram potřebujeme. Dosud se namísto s Jiným setkáváme sami se sebou. Platí to zvláště pro naši egocentrickou kulturu. Je pro nás velice snadné jen tak kroužit ve své hlavě a ve svých emocích. Pro mnoho lidí na Západě se dnes Bůh stává projektovaným obrazem vlastního já: toho, co potřebujeme, co bychom rádi byli nebo co bychom chtěli, aby byl Bůh. Neděje se tu skutečné setkání s tím Jiným, který je ne-já. Enneagram nám pomáhá odstraňovat z cesty své falešné já tím, že pojmenovává devět hlavních hříchů.

Súfíjští duchovní vůdcové chtěli pomáhat lidem nahlížet vnitřní překážky, které měli. Identifikovali devět „stylů pozornosti“, devět naléhavých způsobů pohledu na život. V tomtéž duchu mluvili středověcí křesťané o „překonání vášní“, díky němuž může člověk vnímat a přijímat realitu, jaká je, namísto toho, jakou by si ji přál mít.

Why the Enneagram?

“You must give up your old way of life; you must put aside your old self, which gets corrupted by following illusory desires. Your mind must be renewed by a spiritual revolution so that you can put on a new self that has been created in God’s way, in the goodness and holiness of the truth.” (Ephesians 4:22-24)

The earliest roots of the Enneagram, perhaps, are among the Sufis, who were the charismatic Muslims. They had a tradition of direction, and their goal was to help people meet the Holy One. In years of refining this, they came to see patterns of why certain people didn’t meet God but just continually met themselves. Human nature hasn’t changed much, and thar’s why we still need the Enneagram: We keep meeting ourselves instead of the Other.

That’s especially true for our very egocentric culture. It’s very easy for us to just rattle around inside our own heads and emotions. God for many Western people today becomes a projected image of the self: what we need, like or want God' to be. There’s not really meeting the Other, the not me, the non-self. The Enneagram helps us get our false self out of the way by naming nine capital sins.

The Sufi spiritual directors wanted to help people see the inner obstacles they had. They identified nine “styles of attention,” nine compulsive ways of looking at life. In the same spirit, the medieval Christians talked of “getting beyond the passions” so they could read and receive reality as it is instead of what we need it to be.

from The Enneagram: Naming Our Illusions

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar