Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr
staršínovější
přeloženo DeepL

Překlad meditace CAC z pondělí 27. 6. 2022
na téma: Judaismus: chasidští mystikové

Bůh vždy před námi

Rabbi Israel ben Eliezer, často považovaný za zakladatele chasidismu, je známý jako Baal Šem Tov nebo pod zkratkou "Bešt". Žil v Mežbizu (dnešní Medžbizh na západní Ukrajině). Bešt byl extaticky zamilovaný do Boha. Podobně jako František z Assisi založil hnutí radostné lásky a služby zdola, které oslovovalo obyčejné lidi, nejen učenou elitu. Rabín Rami Šapiro vysvětluje tento proud judaismu:

Starověcí rabíni učili: "Bůh touží po srdci". Oni sami však zřejmě dávali přednost hlavě. Judaismus se po staletí snažil najít rovnováhu mezi srdečnou touhou po Bohu a intelektuálním zvládnutím Božího slova. Obecně řečeno, zvítězila hlava. Když však věci začaly být příliš opojné, kyvadlo se vychýlilo ve prospěch srdce. Jedním z těchto výkyvů srdce bylo židovské obrozenecké hnutí osmnáctého století zvané chasidismus. . . .

Pojmem d'veikus ("lpění" nebo "přilnutí") se zabývá Tóra [hebrejské Písmo], kde sloveso davak označuje mimořádnou blízkost s Božstvím: "Milovat JHVH, svého Boha, naslouchat jeho hlasu a přilnout k němu, neboť on je tvůj život a délka tvých dnů..." (Dt 30,20). Dosáhnout d'veikus znamená uvědomit si, že Bůh je tvůj život. I když pozdější chasidští mistři hovořili o d'veikus jako o sjednocení s Bohem, které vyžaduje rozpuštění vlastního já, nebylo to původní chápání. Bůh je tvůj život, ale tvůj život je stále tvůj; to znamená, že Tóra mluví o d'veikus jako o zkušenosti pociťování plnosti Boha přítomného v tvém já, aniž by se ve skutečnosti vymazal pocit tvého já. . . .

Zásadní poselství a praxe raného chasidismu jsou jednoduché. Poselství: "... celá země je plná Boží slávy" (Izajáš 6,3). Praxe: ". . . Boha stavím stále před sebe" (Žalm 16,8). Pochopte je a pochopíte chasidismus. . . .

Ačkoli sami chasidé toto přirovnání nepoužívají, vztah vlny k oceánu výstižně vystihuje situaci, v níž se podle chasidismu nacházíme. . . . Soustřeďte se na sebe jako na vlnu a budete stále zběsilejší a ustaranější. Soustřeďte se na sebe jako na oceán a naleznete klid a mír v duši. . . . Chasidismus se snaží probudit vlnu k tomu, aby byla oceánem. Probuzení do své pravé přirozenosti je to, co znamená "stavět Boha vždy před sebe". Všude, kam se podíváte, vidíte Boha nikoliv jako abstraktního ducha, ale jako Pravé bytí všech bytostí. . . .

Bešt věřil, že Bůh je všude a může ho najít každý, jehož srdce je otevřené, prosté a čisté. V době, kdy se judaismus soustředil na učenou elitu, oslovil masy judaismem bohatým na soucit, oddanost a naději. Jeho úzký okruh žáků přenesl jeho učení do širšího světa a vytvořil tak celosvětové hnutí, které pokračuje dodnes.

Fr. Richard Rohr, OFM
přeloženo DeepL
God Before Us Always

Rabbi Israel ben Eliezer, often credited as the founder of Hasidism, is known as the Baal Shem Tov or by the acronym “Besht.” He lived in Mezhbizh (now Medzhybizh in western Ukraine). The Besht was ecstatically in love with God. Like Francis of Assisi, he began a grassroots movement of joyful love and service that appealed to ordinary people, not only to a scholarly elite. Rabbi Rami Shapiro explains this stream of Judaism:

The ancient Rabbis taught, “God desires the heart.” They themselves, however, seem to have preferred the head. Judaism has struggled through the ages to find a balance between heartfelt yearning for God and the intellectual mastery of God’s Word. Generally speaking, it was the head that won out. Yet, when things got too heady, the pendulum would swing in favor of the heart. The eighteenth-century Jewish revivalist movement called Hasidism was one of these heart swings. . . .

The concept of d’veikus (“clinging” or “cleaving”) is found in the Torah [the Hebrew Scriptures] where the verb davak signifies an extraordinary intimacy with the Divine: “To love YHVH your God, to listen to His voice and to cleave to Him, for He is your life and the length of your days . . .” (Deuteronomy 30:20). To achieve d’veikus is to realize that God is your life. While later Hasidic masters spoke of d’veikus as a union with God requiring the dissolution of the self, this was not the original understanding. God is your life, but your life is still yours; that is, Torah speaks of d’veikus as an experience of feeling the fullness of God present in your self without actually erasing your sense of self. . . .

The essential message and practice of early Hasidism are simple. The message: “. . . the whole earth is full of God’s glory” (Isaiah 6:3). The practice: “. . . I place God before me always” (Psalm 16:8). Understand these and you understand Hasidism. . . .

Although the Hasidim themselves do not use this analogy, the relationship of a wave to the ocean aptly captures the situation Hasidism says we are in. . . . Focus on yourself as a wave, and you are increasingly frantic and worried. Focus on yourself as the ocean, and you find tranquility and peace of mind. . . . Hasidism tries to wake the wave up to being the ocean. Awakening to your true nature is what it is to “place God before you always.” Everywhere you look you see God, not as an abstract spirit but as the True Being of all beings. . . .

The Besht believed that God was everywhere and could be found by anyone whose heart was open, simple, and pure. At a time when Judaism was focused on a scholar elite, he reached out to the masses with a Judaism rich in compassion, devotion, and hope. His inner circle of disciples took his teachings out into the larger world, creating a global movement that continues to this day.

Fr. Richard Rohr, OFM
Odkazy:

Rami Shapiro, Hasidic Tales: Annotated and Explained (Woodstock, VT: Jewish Lights Publishing, 2004, 2015), xxvii, xxviii, xxix, xxxii, xxxiv.


Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek