Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr
staršínovější
přeloženo DeepL

Překlad meditace CAC ze soboty 26. 11. 2022
na téma: Vděčnost

Vděčnost: Týdenní shrnutí

Neděle
Náš život není náš vlastní, přesto osvícení lidé na určité úrovni vědí, že jejich život jim byl svěřen jako posvátná důvěra. Žijí ve vděčnosti a důvěře a snaží se, aby skrze ně proudil dál.
-Richard Rohr

Pondělí
Milost plodí vděčnost, která zase rozšiřuje naše srdce směrem k větší dobrotě a lásce.
-Diana Butler Bassová

úterý
Prostý akt praktikování vděčnosti narušuje negativní myšlenky a mění naše myšlení tak, abychom viděli svět pozitivně.
-Doug Good Feather

Středa
Máme být vděční nejen v dobrých, ale i ve zlých časech; být vděční nejen v hojnosti, ale i v nouzi; udržovat si vděčnost nejen ve smíchu, ale i v slzách a smutku.
-Brian McLaren

čtvrtek
V eucharistii se rozhodujeme pro vděčnost, hojnost a uznání pro Druhého, což má moc radikálně nás vycentrovat. Náš život a smrt jsou čistým darem a je třeba je s důvěrou rozdávat, stejně jako nám byly darovány.
-Richard Rohr

Pátek
Tato schopnost vděčného nadhledu je sval, který jsem si musel vybudovat a používat, a stále ho musím denně pěstovat a pečovat o něj.
-Kristi Nelson

Děkovat

Otec Richard nám připomíná jednoduchou, ale mocnou praxi "odříkávání milosti" neboli modlitby vděčnosti při jídle:

Mnoho kultur a náboženství má krásnou tradici odříkávání modlitby před jídlem nebo po něm, která vyjadřuje vděčnost a prosí o požehnání. Pokud jsme zvyklí modlit se nad jídlem, může se z toho stát rutinní, téměř bezmyšlenkovité gesto. Je to však další příležitost, jak se záměrně otevřít přijetí a účasti na Lásce. Jídlo je požehnané už jen svou existencí. Bůh nevyžaduje naše slova díků. Ale dělá nám dobře, když se "pomodlíme", když slovně uznáme, že nám dává život - rostliny i zvířata - za naši obživu.

Pokud máte ve zvyku vyslovovat modlitbu, vneste do ní větší uvědomění a přítomnost. Najděte nebo si vytvořte modlitbu, ve které vyjádříte svou vděčnost. Toto hinduistické požehnání z Bhagavadgíty se říká před jídlem:

Tento rituál je jeden. Jídlo je Jedno. My, kteří jídlo nabízíme, jsme Jedno. Oheň hladu je také Jeden. Veškerá činnost je Jedna. My, kteří tomu rozumíme, jsme Jedno.

Ve skutečnosti je vše Jedno v nesmírné a nerozlišující Lásce, která je Bohem.

Vyzkoušejte si verzi tohoto cvičení s videem a zvukem.

Fr. Richard Rohr, OFM
přeloženo DeepL
Gratefulness: Weekly Summary

Sunday
Our life is not our own; yet, at some level, enlightened people know that their life has been given to them as a sacred trust. They live in gratitude and confidence, and they try to let the flow continue through them.
—Richard Rohr

Monday
Grace begets gratitude, which, in turn, widens our hearts toward greater goodness and love.
—Diana Butler Bass

Tuesday
The simple act of practicing gratitude disrupts negative thoughts and changes our mindset to see the world in a positive way.
—Doug Good Feather

Wednesday
We are to be grateful not just in the good times, but also in the bad times; to be grateful not just in plenty, but also in need; to maintain thankfulness not just in laughter, but also through tears and sorrow.
—Brian McLaren

Thursday
In the Eucharist, we are making a choice for gratitude, abundance, and appreciation for Another, which has the power to radically de-center us. Our lives and deaths are pure gift, and must be given away in trust, just as they were given to us as gift.
—Richard Rohr

Friday
This capacity for grateful perspective is a muscle I needed to build and use, and it is still something I need to nurture and tend daily.
—Kristi Nelson

Giving Thanks

Father Richard reminds us of the simple yet powerful practice of “saying grace” or a prayer of gratitude at mealtime:

Many cultures and religions have a beautiful tradition of saying a prayer before or after a meal, expressing gratitude and asking for blessing. If we are accustomed to praying over our food, it may become a rote, almost thoughtless gesture. Yet it is another opportunity to intentionally open ourselves to receive and participate in Love. The food is already blessed simply by its existence. God doesn’t require our words of thanks. But it does us good to “say grace,” to verbally acknowledge the giving of life—plant and animal—for our sustenance.

If you have a practice of saying grace, bring greater awareness and presence to it. Find or create a prayer to voice your gratitude. This Hindu blessing, from the Bhagavad Gita, is said before meals:

This ritual is One. The food is One. We who offer the food are One. The fire of hunger is also One. All action is One. We who understand this are One.

Indeed, it is all One in the immense and undiscriminating Love that is God.

Experience a version of this practice with video and sound.

Fr. Richard Rohr, OFM
Odkazy:

Adapted from Richard Rohr, A Spring within Us: A Book of Daily Meditations (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2016), 150.


Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek