Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

SeSkup 2017

SeSkup 17.3.-19.3.2017, Písečná

Hlavním tématem setkání byla vzájemná výměna zkušeností, jejímž výsledkem byla dohoda o vytvoření Znalostní báze Bohouše Seskupa - místo, kde je možné čerpat inspiraci pro chlapské skupiny. Zápis z akce viz níže pod čarou.


„Jsme muži a věříme, že život má smysl a podporujeme se v jeho hledání a naplňování.“

zápis si můžeš také stáhnout ve formátu PDF

Dokument popisuje průběh setkání, kde převážná část sobotního i nedělního programu se děla prostřednictvím tzv. burzy nápadů (Brainstorming) (základní body se zapisovaly na tabuli). 

PRŮBĚH SETKÁNÍ:

Sraz byl v Písečné u Letohradu, v malebném podhůří Orlických hor. Účast byla okolo 25 chlapů z celé ČR.

Pátek večer

Na úvod bylo již klasické bubnování pro zklidnění ducha, a pro navození atmosféry aby účastníci byli přítomni myšlenkama i duchem.

Po úvodním bubnování nám Václav Vacek řekl pár svých myšlenek:
„Nebojme se plných mešit ale prázdných kostelů!“
„V církvi stále chybí úcta k životu ve všech jeho podobách vč. lidí na okraji (uprchlíci, homosexuálové, ...)“

Pak již následoval Vstupní (ukázkový) rituál s dvěma kameny od Aleše Brotánka.

 • První kámen – měl za úkol odkládání starostí a balvanů na duši, s kterýma jsme přijeli.
 • Druhý kámen – každý měl říct co se u nás během minulého roku ve skupince stalo.

Poté následovala chutná večeře a možnost navzájem si popovídat na jakékoliv téma.

Sobota

Kdo chtěl, mohl si přivstat a vyrazit na putování za sluncem, které ale nebylo vidět (pršelo).

Po snídani následovalo bubnování, po němž již pro nás měl připraveno Aleš Brotánek povídání O rituálech.

Dalším bodem bylo téma Rysy mužské spirituality (chlapi sami sebou aneb víra po chlapsku).

Následně byl oběd a možnost vyrazit do okolních kopců nebo prostě jen tak odpočívat.

Po odpočinku se začalo probírat téma Vize (společná touha).
A hned také (bez přestávky) navazovalo téma Pravidla skupinek .

Po přestávce přišlo na pořad dne Vztahy ke své rodině a okolí:

Po večeři byla volná zábava a v rámci ní někteří vymýšleli Společnou vizi našich chlapských skupinek, tvořená jako krátká odpověď tomu, kdo se nás zeptá, kdo jsme.

A kdo toho ještě neměl dost, začal probírat téma Jak oslovit nové členy.

A dále už byl jenom zasloužený spánek.

Neděle

Po snídani bylo téma Info na konec:

Po infu následovala nádherná mše svatá, kdy uprostřed byly sraženy dva stoly a v kruhu rameno na rameno jeden chlap vedle druhého.

Po mši svaté navazoval ukončující rituál (který jsme sestavili během tohoto setkání) a pak v tichosti odchod na oběd.

A po obědě už jen Ahoj a jelo se domů.

Pár myšlenek na konec průběhu setkání:

Ale hlavně nechávat prostor Hospodinu !!!!

Vnímám, že skupinka je Boží pozvání, na které hledám odpověď – bděme, abychom nevytvořili něco, co nám cestu k Bohu naopak zablokuje.

Společné foto

ZÁPISKY K TÉMATŮM:

Hesla z tabule zde převážně nebudou všechny.

O rituálech

 • Co to je rituál a jeho části
 • Co je při vytváření rituálů podstatné:
  • nejprve si musím říct, co (obsah) má rituál sdělit, pak teprve hledám formu (jak)
  • rituál sděluje nejen “racionálně”, ale i smysly a dotýká se i podvědomí
  • síla rituálního sdělení se dá použít k dobrému, právě tak jako zneužít k manipulaci s druhými!
 • Typy rituálů.
 • Jaký je jeho účel a reakce na něj
 • Klady a zápory při vytváření rituálů.
 • Postup vytváření rituálů.

Zpět na sobotní průběh setkání

Rysy mužské spirituality

 • heslo jsme nazvali - Přátelství a kamarádství
 • Proč? Co to dává? → uznání slabosti + přijetí + díky.
 • Odlišný názor + udržení protikladů → jednota
 • Objetí + dotyk
 • Přijetí + sdílení + ne monolog (rozlišit)
 • Cesta → vzájemné doprovázení
 • Odpuštění (i sobě)
 • Pravdivost + autentičnost + spontánnost
 • Spolupráce s Bohem + odevzdávání Bohu
 • Akce + práce + vzájemná pomoc

 

Zpět na sobotní průběh setkání

Vize (společná touha)

 • Co je vize? → cíl, směr cesty → to je proč se scházíme
 • Máme ve skupinkách vizi? → 3 z 20 ano
 • Jakou? Jak ji vytvořit??:
  • Vize musí být živá, nesmí to být dogma
  • Hledáme ji všichni společně
  • Aby vyplňovala potřeby mužské spirituality
  • Aby pěstovala rovný vztah s Bohem
 • K čemu vize slouží?:
  • Podporuje další život skupinky
  • Spojující prvek + regenerace
  • Vize se nesmí stát modloslužbou!!
 • Vizi hledáme a definujeme většinou až tehdy, když se nám skupina začíná rozpadat
 • Potřebujeme vizi?? → příklad řády, komunity atd…
 • Nebezpečí vize:
  • Rozpad skupinky
   • nevyslovená nespokojenost
   • nešťastná vize
   • každý člen jinou vizi

Zpět na sobotní průběh setkání

Pravidla skupinek (která nám zpravidla fungují)

 • pravidlo je vymahatelné
 • pro naplnění chlapské vize
 • drobný rituál
 • pravidelná setkání
 • střídání přednáška/sdílení
 • struktura
 • "Nepoučuj“
 • otevřenost
 • téma na rok → tvořeno společně
 • dodržení času od-do
 • závěrečná modlitba
 • občerstvení (limitovat její dobu)
 • svoboda → přijdu/nepřijdu a budu/nebudu mluvit
 • diskrétnost → to co se ve skupině řekne, už se nevynáší dál.
 • různá/stejná místa setkávání
 • připomenutí pravidel (i chlapům z iniciace)
 • střídání/stejný svolávač
 • definovaný čas
 • vědomé vybočení z pravidel (např nepravidelné, volné akce)
 • střídání moderátora/vedoucího modlitby

Zpět na sobotní průběh setkání

Vztahy ke své rodině a okolí

Manželky:

 • chovat se k ní jako k manželce, ne jako k mamince
 • nenechat se manipulovat ženami
 • být víc chlap → stávat se sám sebou → může vznikat napětí
 • manželka vidí změnu iniciovaného muže → když přinese “Poklad”
 • víkend s dětmi
  • → aby měla žena prostor pro sebe
  • → vidí že se umíme o děti postarat
 • měla by být na prvním místě

Děti, vnoučata:

 • podpora spolupráce generací (pra/rodiče, děti)
 • vztah syn → otec → děda (hledat odvahu)
 • psaní pro příští generace (deník)
 • vzpomínání na předky (např. v den všech svatých)
 • dopis/přání k 18. narozeninám napsaný v den narození
 • otcové se mají chlubit selháními → dětem to pomáhá se sebevědomím
 • učíme se formulovat myšlenky o víře → předávat dětem

Práce, úřady:

 • nestihlo se nic vymyslet

Svobodní, okolí:

 • pomoc bližním (v klášteře, úklid veřejného prostranství …)
  • prožít čas s někým jiným
 • svobodní mají také rodiče

Zpět na sobotní průběh setkání

Společná vize našich chlapských skupinek

(tvořeno jako krátká odpověď tomu, kdo se nás zeptá, kdo jsme):

 • tolerance
 • podpora
 • naplnění
 • muži
 • otevřenost
 • přátelství
 • smysl života
 • moudrost A otevřenost
 • skupina
 • radost
 • hledání
 • křesťané
 • modlitba
 • víra
 • bůh

Vytvořené věty (kurzívou ty, které zvítězily)

Chceme být sami sebou.

Jsme muži hledající smysl a naplnění života.

Muži hledající radost ze smyslu života.

Jsme muži a věříme, že život má smysl a podporujeme se v jeho hledání a naplňování.

Jsme muži hledající přátelství spolu a s Bohem.

Zpět na sobotní průběh setkání

Jak oslovit nové členy

 • osobní rozhovor (pozvání)
 • ohlášky v kostele
 • společná modlitba za nové členy
 • plakátek (A4) na nástěnce
 • naplněný přehledný web
 • zorganizování otevřené (farní, …)
  • → akce kde můžeme oslovit nové členy
  • → AGAPÉ
  • → brigády
  • → táboráku, víkendu, křížové cesty
 • vzájemné povědomí s Ligou otevřených mužů
 • na farním dni ? představení skupinky
 • pozvat lidi i ze širšího okolí (info na chlapskou konferenci nově iniciovaným)

Zpět na sobotní průběh setkání

Informace na konec

Příště kdy? → 16. - 18.3.2018 nebo 13.-15.4.2018 nebo 20.-22.4.2018
Příště kde? → námět byl Putování po skupinkách → Pán domu = ubytování + jídlo

Aktualizace seznamu skupin

Martin Šmídek vytvořil interaktivní mapu na chlapi.cz s možností kontaktovat vedoucí skupinek
Tomáš Svoboda představil testovací verzi Facebooku pro chlapi

Oslovení nově iniciovaných

 • mapa na iniciaci
 • možnost kontaktovat Martina Šmídka, na požádání zašle seznam iniciovaných v okruhu 30 km, následně může skupinka tyto lidi kontaktovat

Pro inspiraci jsme začali budovat Znalostní bázi (rozpracováno), kde bude souhrn co která skupinka vyzkoušela a jak se to osvědčilo…

Téma na příští rok:

 • Co jsme dělali → proč to funguje → smysl toho
 • Pokusit se vytvořit něco jako manuál pro vedoucí skupinek

Zpět na nedělní průběh setkání

Tým SeSkup 2017

sepsal Lukáš Novotný