Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na středu patnáctého týdne v mezidobí -

Čtyři údobí života muže

V Indii rozeznávají čtyři údobí života muže. V prvním období je studentem, kdy se učí a vstřebává život. Druhým údobím je údobí hospodáře, kdy se ožení, vychovává děti a učí se milovat svou ženu a být jí věrný.

My, lidé Západu, považujeme z nějakých podivných důvodů toto druhé údobí za celek života a za jeho konec. Lidé tráví zbytek života fixováni na svůj dům a čekají, až je navštíví jejich děti a později vnoučata.

V třetím období se muž nazývá hledačem nebo lesním mužem. Je to ten, kdo vychoval rodinu, přijímá ji a překračuje rodinné jádro k většímu rámci světa.

Hlavní otázkou většiny dnešních Američanů je: Kdo mi na příští týden zajistí práci? Kdo se v příštím měsíci postará o hospodaření? Tak daleko vidíme, tak vypadá naše globální vědomí. Se zbytkem světa nejsme spjati; nejsme spjati s ničím, s výjimkou příštího týdne. Je to hedonistické, je to ahistorické, je to spirituálně slepé a zabraňuje nám to, abychom vstoupili do čtvrtého údobí: do údobí moudrého muže, který nechá vnitřní život propojit s vnějším, malou rodinu s velkou rodinou. Mahátma Gándhí je zosobněním této mužské cesty. Moudrý muž myslí globálně, ale žije a koná lokálně.

The Four Stages of a Man’s Life

People in India recognize four stages of male life. The first stage is student, where one is a learner and takes in life. The second stage is the householder, where he marries, raises children and learns to love and be faithful to his wife.

We Westerners for some strange reason consider this second stage to be the whole deal and the end of all life. People spend the remainder of their life fixing up the house, waiting for their children and then grandchildren to come home and visit them.

The third stage is called the seeker, or forest dweller. This is one who, after raising a family, takes them and moves beyond the nuclear family to a bigger world picture.

The question for most Americans today is, Who is going to get me a job next week? Who can keep the economy going next month? That’s how farsighted we are, that’s how big of a global consciousness we have. We’re not connected to the rest of the world; we’re not connected to anything except next week. It’s hedonistic, it’s a-historical, it’s spiritually blind, and it keeps all of us from the fourth stage: the wise man, who puts the inner life together with the outer life, the small family together with the big family. Mahatma Gandhi personified this male journey. The sage, or wise man, thinks globally but lives and acts locally.

from A Man’s Approach to God

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar