Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na pondělí Svatého týdne -

Modlitba Páně

Ježíš je svobodný ve vztahu, kterému se naučil z Ducha – že je Synem milujícího Otce. Všimněte si u jeho modlitby toho naprostého soustředění na Boha:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Všechno to je vyjádřeno ve formě imperativů, nikoli žádosti! S autoritou dcer a synů říkáme Bohu: Udělej to!

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Každého dne nám dávej manu, kterou jsi dával našim otcům na poušti. Právě tolik, kolik postačí na jeden den, abychom ti zítra mohli opět důvěřovat.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Proč by nám Bůh dával něco, oč bychom se sami nebyli ochotni přičinit? Nechceme to doopravdy, jestliže pro to nespolupracujeme. Modlíme se: „Udělej to, Bože“, ale také: „I my to uděláme!“ Bůh tvoří a zve nás, abychom tvořili s ním. Jaká důvěra a nekonečná trpělivost!

The Lord’s Prayer

Jesus is set free in the relationship which he has learned from the Spirit – that he is a son of a loving father. Notice the absolute God-centeredness of his prayer:

“Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven.”

These are all said as imperatives, not requests! With the authority of daughters and sons, we are saying to God, Do it!

“Give us today our daily bread.”

Give us each day the manna you gave our fathers in the desert, just enough for the day so that we will trust you tomorrow.

“Forgive us the wrong we have done as we forgive those who have wronged us.” (Matthew 6:9-13)

Why would God give us anything we ourselves were not willing to work for? We don’t want it very bad if we are not cooperating in the effort. We pray, “Do it, God.”, but also, “We will do it, too!” God creates and invites us to co-create. What trust and infinite patience!

from The Great Themes of Scripture

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar