Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na čtvrtek třicátého čtvrtého týdne v mezidobí -

Mezi mnou a Bohem – dejte mi Boha

Kdybych si měl vybrat, zda se budu soudit sám, nebo zda budu souzen Bohem, zvolím Boha. Dejte mi Boha, který vidí celý obraz a který je mým otcem i matkou. Bůh mi pak řekne to, co říkávají rodiče: „Neobtěžujte mne fakty, tohle je moje dítě!“ My sami se odsuzujeme fakty, ale ve vztazích fakta příliš mnoho neznamenají.

Když za vámi bude vaše dcera stále běhat a volat „tatínku!“, bude vás opravdu tak znepokojovat, zda na své cestě několikrát nezaškobrtla? „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,11)

Between Myself and God, Give Me God

If I would have to choose between judging myself and being judged by God, I’ll take God. Give me God, who sees the whole picture and who is my father and mother. God’s going to say what parents say: “Don’t bother me with the facts, this is my child!” We condemn ourselves with facts, but the facts don’t mean very much in terms of relationships.

When your daughter keeps running toward you and calling you Daddy, do you really care that much whether she stumbles a few times on the way? “If you then, who are evil, know how to give to your children what is good, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him!” (Matthew 7:11, Jb).

from The Spiritual Family and the Natural Family

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar