Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na středu po sedmé neděli velikonoční -

V základu je láska

Světci si uvědomovali, že láska je něco, pro co je třeba pracovat – buďto se k ní propracovat, nebo se do ní zapracovat. Tu a tam nám různými způsoby zazáří a nám je to náhle zřejmé. Třeba při pohledu na západ slunce nebo do očí milovaného člověka; nebo je to okamžik vhledu či niterné intuice chápající spravedlnost a pravdu v samém základu věcí. Když ale lásku objevíte, chcete za ni někomu poděkovat. To proto, že víte, že jste ji nestvořili. Víte, že jste v ní nežili, a najednou se na ní účastníte. Láska je něco, co drží a zakládá všechny věci. Jak řekl Dante, láska je energií, „která hýbe sluncem, měsícem a ostatními hvězdami“.

Svatý Vincenc z Pauly děkoval chudým za to, že mu dovolili, aby jim pomáhal. Je to, jako by řekl: „Děkuji vám za to, že jste mi dovolili to spatřit. Jste okny, která mi umožňují vidět skutečnost.“

Nemiloval jsem , nemilovali jste vy: láska prostě je – a my náhle vidíme, že je mezi námi.

Love Is the Foundation

The saints are so aware that love is not something to be worked for – to be worked up to or learned in workshops. It breaks through now and then, in ways suddenly obvious. Maybe it’s looking at a sunset or a beloved one; maybe it’s a moment of insight or a gut intuition of the foundational justice and truth of all things. But when you discover love, you want to thank somebody for it. Because you know you didn’t create it. You know you didn’t practice it, you are just participating in it. Love is that which underlies and grounds all things. As Dante said, love is the energy “that moves the sun, the moon and the other stars.”

St. Vincent de Paul would thank the poor for letting him help them. It’s as if he said, “Thank you for letting me see this. You are the window that lets me see the real.”

I didn’t love, you didn’t love. Love just is, and suddenly we see it standing between us.

from Enneagram II: Tool for Conversion

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar